Saul Hudson ("Slash")  Saul Hudson Caricature
Daniel Radcliffe  Daniel Radcliffe Caricature
Jackie Chan Jackie Chan Caricature